• Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door “De Konstruktie Kozijnen en Zonwering”,

gevestigd te Alkmaar, hierna te noemen “De Konstruktie”, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze

voorwaarden van toepassing op alle door “De Konstruktie” uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen,

voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

“De Konstruktie” voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde

algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door

opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de

nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel

en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1-5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en “De Konstruktie” deze algemene voorwaarden

eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze

algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt

overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 “De Konstruktie” aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van

contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van “De Konstruktie” onverlet. De algemene voorwaarden van

“De Konstruktie” prevaleren.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door “De Konstruktie” aanvaard onder bovengenoemde

condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties

zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aangenomen werk.

3-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige

ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat)afwijkingen zijn

geen belemmering voor betaling.

3-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en

bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

3-3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 2 maanden na dagtekening.

Artikel 4 Aanbiedingen.

4-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de

offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 2 maanden na dagtekening. Indien

binnen 2 maanden na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is

“De Konstruktie” gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te

wijzigen.

4-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht “De Konstruktie” niet

tot acceptatie van de opdracht.

4-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale

uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de

toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op

andere overeenkomsten.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “De Konstruktie” binden de

laatste niet, voor zover ze door “De Konstruktie” niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel

zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Overeenkomst.

6-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden

wordt eerst bindend zijdens “De Konstruktie” door schriftelijke bevestiging van “De Konstruktie”.

6-2 Elke met “De Konstruktie” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat “De Konstruktie” van

voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner

beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat “De Konstruktie” zonodig informatie betreffende hem opvraagt,

voor welke informatie “De Konstruktie” zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

6-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d.,

alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door “De Konstruktie” bij de aanbieding

verstrekt, zijn voor “De Konstruktie” niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever

rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden

gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden

mededeling wordt gedaan.

6-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen

is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door “De Konstruktie” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,

tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door “De Konstruktie” voorbehouden. Deze zaken

blijven onvervreemdbaar eigendom van “De Konstruktie” en mogen zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van “De Konstruktie” niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan

derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen

blijven onvervreemdbaar eigendom van “De Konstruktie” en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld

geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde

boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van “De Konstruktie” om aanspraak te maken op

volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van “De Konstruktie”.

8-1 “De Konstruktie” zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste

inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

8-2 “De Konstruktie” aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste

vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan “De Konstruktie” te wijten oorzaak slechts

gewijzigd kan worden uitgevoerd, is “De Konstruktie” gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen

in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te

voeren.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9-1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle

documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met

f, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals

vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met “De Konstruktie”.

b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen

en werktuigen.

d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,

water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.

f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9-2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.

9-3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit,

opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk

aanwezig zijn.

9-4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van

bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet

tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9-5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor

de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor “De Konstruktie” voortvloeiende schade en

kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

10-1 In alle gevallen wordt door “De Konstruktie” onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet

verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen

worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht

heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze

vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende

stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de

prijsopgave van “De Konstruktie”, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft

vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en

de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt “De Konstruktie” om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een

door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Aanbetaling.

“De Konstruktie” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te

vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van

“De Konstruktie” de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de

gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld,

waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel

uitmaakt. Voor aannemers / bouwbedrijven geldt hiervoor een andere regeling die afhankelijk is van het totaalbedrag en

relatie onderling van de te leveren order.

Artikel 13 Prijzen.

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen

worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de

partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs

zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg

is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de

wet.

Artikel 14 Materialen.

14-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun

bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

14-2 “De Konstruktie” stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient

te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of

bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in

gevaar komt. “De Konstruktie” is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

14-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in

overleg met “De Konstruktie”, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever, behalve

ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van “De Konstruktie” komen. Materialen welke

door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden geacht te zijn goedgekeurd.

14-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze

ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere

materialen zullen door “De Konstruktie” tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen

desgewenst aan “De Konstruktie” toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

14-5 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door “De Konstruktie”

doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door

of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de

prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen

in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan “De Konstruktie” ter kennis

zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor

de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de

overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door “De Konstruktie” wordt overschreden,

hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 16 Meer- en minderwerk.

16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin

wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor

uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat

onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van “De Konstruktie” op de

verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het

meerwerk als zodanig is opgedragen.

16-3 Door “De Konstruktie” te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de

opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen,

is hij verplicht de door “De Konstruktie” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of

verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en

is hij voorts jegens “De Konstruktie” gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

Opdrachtgever zal eveneens aan “De Konstruktie” als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3

van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart “De Konstruktie” tegen vorderingen van derden als

gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “De Konstruktie” zich alle rechten

voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden

zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever

en “De Konstruktie” schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen.

18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever “De Konstruktie”

schriftelijk in gebreke te stellen.

18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor “De Konstruktie” geen

beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18-3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen

vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen,

ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen

en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van

“De Konstruktie” zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

18-4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de

opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner

beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering.

19-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop “De Konstruktie” dit de

opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat “De Konstruktie”

schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever

heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en /

of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

19-2 Kleine gebreken zullen door “De Konstruktie” zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen

reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel

van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is “De Konstruktie” slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk

herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn

gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de

opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan “De Konstruktie” valt toe te rekenen.

19-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch

verlengd, indien stagnatie optreedt, welke “De Konstruktie” niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk,

onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere

omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 20 Reclame.

20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze

grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, “De Konstruktie” terstond schriftelijk op de

hoogte te brengen.

20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van levering c.q. oplevering “De Konstruktie”

schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden

opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of

opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20-3 “De Konstruktie” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij

overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te

worden ondertekend.

20-4 Indien de reclame naar het oordeel van “De Konstruktie” juist is, zal “De Konstruktie” hetzij een billijke

schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen,

hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van “De Konstruktie”.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1 “De Konstruktie” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als

direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen

die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel

biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en

dergelijke;

e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2 “De Konstruktie” is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto

factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het

werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld

van “De Konstruktie” of van hen, die door “De Konstruktie” te werk zijn gesteld op de aan “De Konstruktie” opgedragen werk(en).

21-3 “De Konstruktie” zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een

opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht

benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle

risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties,

onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks

onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van

nalatigheden aan de zijde van “De Konstruktie”.

21-5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen

vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens

“De Konstruktie” in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment

waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze

rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van

opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan “De Konstruktie” te zijn gemeld.

Artikel 22 Overmacht.

22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere

natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of

gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land

van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport

naar “De Konstruktie” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van

“De Konstruktie”, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van

enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van

“De Konstruktie”, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere

overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor

“De Konstruktie” overmacht op, die “De Konstruktie” ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk,

zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook

genaamd kan doen gelden.

22-2 “De Konstruktie” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling,

om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te

schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden

te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie

gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1 Zolang “De Konstruktie” geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking

tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente

daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van “De Konstruktie”.

24-2 “De Konstruktie” heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien

de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt

verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling

ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel

beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn

de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen

reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in

het Burgerlijk Wetboek zal “De Konstruktie” ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit

de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke

tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder

rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en

nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. “De Konstruktie” heeft voorts

ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze,

om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance

van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het

geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te

verlaten.

25-3 “De Konstruktie” is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag

verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door “De Konstruktie” reeds verleende diensten, zonder dat

enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd

het recht van “De Konstruktie” op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26 Betaling.

26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van

de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26-2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na

factuurdatum schriftelijk bij “De Konstruktie” te worden ingediend.

26-3 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de

betalingsverplichting niet op.

26-4 “De Konstruktie” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde

termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te

berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

26-5 “De Konstruktie” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle

kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,

waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en

incassobureau.

26-6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de

opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport

Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door

de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden

de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door “De Konstruktie” gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in

Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

Artikel 28 Geschillen.

28-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder

begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de

vestigingsplaats van “De Konstruktie”, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de

Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

28-2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld

arbitrage overeenkomen.

Artikel 29 Wijziging van de voorwaarden.

“De Konstruktie” is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in

werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding “De Konstruktie” zal de gewijzigde voorwaarden

tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld,

treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is

medegedeeld.